Velkommen
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. er et biomassefyret varmeværk.  
 
Vi leverer varme til 650 forbrugere.
 

Prisblad

Prisblad med priser gældende fra 1. april 2020.

Prisblad 2020-21

Flytning

Følg dit forbrug på nettet

Du har mulighed for at følge dit forbrug på nettet via eForsyning.

Du har endvidere mulighed for at se dit forbrug fra din mobil. Download app'en eForsyning fra App Store eller Google Play.

Brugernavn og adgangskode til eForsyning fremgår af din varemeopkrævning.

Log på eForsyning
 

Generalforsamling

Østbirk Varmeværk A.m.b.a. afholder generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00 på varmeværket Industrivej 9.
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. | Industrivej 9, 8752 Østbirk  | Tlf.: 75 78 14 90