Velkommen
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. er et biomassefyret varmeværk.  
 
Vi leverer varme til 665 forbrugere.
 

Prisblad

Prisblad med priser gældende fra 1. april 2020.

Prisblad 2021-22

Flytning

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 på varmeværket.
 
Dagsorden i hehold til vedtægterne:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Skal fjernvarmen komme til Præstemarken, Højageren, Granhøjen og Raagaardsvænget?

Østbirk Varmeværk har planer om at udvide værkets forsyningsområde med Præstemarken, Højageren, Granhøjen og Raagaardsvænget. Det kræver dog, at der er tilstrækkelig opbakning til projektet og derfor er det op til beboerne om projektet kan blive realiseret.

For at projektet kan blive til en realitet, opfordres beboerne i områderne til at tage kontakt til Østbirk Varmeværk for at få lavet individuelle beregninger på økonomien ved at konvertere til fjernvarme og til at indgå endelig aftale om tilslutning. Ved tilslutning ved projektstart opnås tillige en rabat på kr. 15.000 på etableringsbidraget til hovedledningsnettet.

Kontaktoplysninger:
- kasserer Kaj Stabell Jørgensen - 6053 2144
- formand Hans Jensen – 6169 1163
 
 
 
Østbirk Varmeværk A.m.b.a. | Industrivej 9, 8752 Østbirk  | Tlf.: 75 78 14 90